pirmdiena, 2016. gada 16. maijs

Latvijas Banka

Latvijas Banka ir Latvijas republikas centrālā banka. Tās uzdevums ir noteikt un īstenot monetāro politiku valstī, emitēt nacionālo valūtu, veicināt maksājumu sistēmu darbību un citu, līdzīgu, darbību veikšana. Latvijas Banka ir viena no svarīgākajām valsts iestādēm. Tā veic tautsaimnieciskus uzdevumus balstoties uz Latvijas likumdošanu. Šīs bankas galvenais mērķis ir saglabāt cenu stabilitāti valstī. Latvijas Banka tika dibināta 1922. gada 7. septembrī saskaņā ar Satversmes sapulces lēmumu.

Latvijas Banka attīsta makroekonomikas un finanšu analīzi un izpēti, tādējādi liekot drošu pamatu lietpratīgai darbībai šajās jomās. Nozares vadošā eksperta loma palīdz Latvijas Bankai veicināt sabiedrības izpratni par tautsaimniecības un naudas sistēmas pamatiem un aktuālo situāciju.
Centrālās bankas monetārā jeb naudas politika ir centrālās bankas īstenoto pasākumu kopums, lai atbilstoši ekonomiskajai aktivitātei palielinātu vai samazinātu naudas piedāvājumu. Katrā valstī centrālās bankas mērķi, uzdevumi un funkcijas var atšķirties balstoties uz konkrētās valsts īpašībām un apstākļiem.

Centrālajai bankai ir tiesības izlaist nacionālo naudu – banknotes un monētas. Skaidrās naudas aprite sākas centrālajā bankā, aizdodot saražotās naudas zīmes bankām. No tām nauda nonāk uzņēmēju un iestāžu kontos un iedzīvotāju makos. Latvijas Banka arī emitē īpašās, jubilejas, monētas. Šādas monētas ir iespējams izmantot visā Eiropā, kur valūta ir eiro.

Ārējo rezervju turēšana un pārvaldīšana ir viens no galvenajiem uzdevumiem, kas jāīsteno valstu centrālajām bankām ES dalībvalstīs, kuras ieviesušas eiro, un Eiropas Centrālajai bankai, strādājot vienotā sistēmā – Eiro sistēmā. To nosaka Eiropas Savienības dibināšanas jeb darbības līgums. Ārējās rezerves ir Latvijas Bankas finanšu aktīvi, kas sedz attiecīgas Latvijas Bankas saistības, tai skaitā naudu apgrozībā, valdības un komercbanku noguldījumus centrālajā bankā. Kopējie Latvijas Bankas finanšu ieguldījumi ietver ārvalstu valūtas un zeltu, kā arī ieguldījumus eiro izlaistos finanšu instrumentos. Zelts joprojām veido nelielu daļu Latvijas Bankas kopējo ārējo rezervju un tas glabājas Lielbritānijā, Anglijas Bankā.

Latvijas Banka ir Latvijas Republikas pārstāve ārvalstu centrālajās bankās un starptautiskajās finanšu institūcijās. Latvijas Banka var piedalīties citu starptautisko finanšu un kredīta organizāciju darbībā, kas atbilst tās mērķiem un uzdevumiem.

Mājas lapa: https://www.bank.lv