piektdiena, 2016. gada 20. maijs

Pensija 2. daļa

Vecuma pensija nav vienīgais pensijas veids. Ir arī invaliditātes pensija. Tiesības saņemt invaliditātes pensiju ir apdrošinātai personai, ja tā:

 • Nav sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;
 • Ir atzīta par invalīdu (izņemot, ja invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība pēc 1997.gada 1.janvāra).
 • Apdrošināšanas stāžs nav mazāks par trim gadiem.
 • Pastāvīgi dzīvo Latvijā.
Tāpat, ir arī apgādnieka zaudējuma pensija. Šo pensiju var saņemt bērns, mirušais vecāks ir bijis sociāli apdrošinātā persona un dzīvojis Latvijā. Šo pensiju var saņemt :

 • Mirušā bērniem neatkarīgi no tā, vai viņi ir bijuši mirušā apgādībā.
 • Bērni, kas ir jaunāki par 18 gadiem.
 • Bērni neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par invalīdiem pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.
 • Darba nespējīgie ģimenes locekļi, kas bijuši mirušā apgādībā.
 • Brāļi, māsas, mazbērni, kas ir jaunāki par 18 gadiem, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku.
 • Brāļi, māsas, mazbērni, neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par invalīdiem pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas un ja viņiem nav darbspējīgu vecāku.

Ir arī izdienas pensija. Tiesības saņemt izdienas pensiju ir atsevišķos amatos un profesijās strādājušajiem, kuriem, pēc noteikta laika nostrādāšanas turpmākais darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu vai sociālo bīstamību.

Šo pensiju var saņemt tādu profesiju pārstāvji kā:


 • Tiesneši.
 • Prokurori.
 • Diplomāti.
 • Transporta darbinieki (aviācijas, dzelzceļa, jūras u.c.).
 • Radošie darbinieki (cirka, baleta u.c. mākslinieki).
 • U.c.

Šādas pensijas saņemšanai. katras profesijas pārstāvim, ir jāatbilst konkrētiem noteikumiem un prasībām. Pretēji, šo pensiju nevarēs saņemt.

Pensijas ir ļoti dažādas un to saņemšana var būt gana sarežģīta. Bet, kad pienāk laiks, tā ir liela palīdzība un atspaids. Vismaz tai vajadzētu tādai būt.